info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Základy elektrotechniky

Kód předmětu:
20ZEKT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Elektromagnetismus, elektrotechnika, elektrický obvod, obvodové veličiny, obvodové prvky, vodivost látek, napájení, vedení, elektrická měření.
Anotace:
Maxwellovy rovnice, elektrotechnické veličiny (elektrický proud, napětí, odpor, vodivost, rezistivita, konduktivita, výkon, energie), Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, elektrické obvody (prvky, metody, stejnosměrné a střídavé obvody, analýza obvodů), napájení (měniče, akumulátory, fotovoltaika), elektrické stroje, vedení, odrazy na vedení, základní elektrická měření.
Cíle:
Student zná význam, použití a vzájemné souvislosti základních elektrotechnických veličin a základních elektrotechnických pojmů. Student dokáže analyzovat jednoduché stejnosměrné a střídavé elektrické obvody. Student si osvojí způsoby měření a práce s laboratorními měřicími přístroji při základních elektrotechnických měřeních.