info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Cizí jazyk - němčina 3

Kód předmětu:
15JZ3N
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
5češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - 3711R004
5čeština, angličtinaLED Letecká doprava - 3708R031
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - 3708R046
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Ester Prokešová (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Mgr. Bc. René Skalický (přednášející, cvičící)
PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Barbora Těhníková (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Gramatické struktury, komunikativní dovednosti, písemný a ústní projev, odborná četba, slovní zásoba, odborná terminologie.
Anotace:
Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami.
Cíle:
Zvýšení jazykové kompetence studenta, osvojení komunikativních dovedností, prezentace obecných a odborných obsahů na dané jazykové úrovni.