Redakce časopisu Neural Network World

Vedoucí pracoviště:
prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Zástupce vedoucího:
prof. Ing. Mirko NOVÁK, DrSc.
Pracovníci za FD:
Mgr. Věra BALA, prom. překl.
Mgr. Petra KUBAŘOVÁ
Ing. Ivan POLÁČEK
Ing. Simona PŘIKRYLOVÁ, Ph.D.
Další pracovníci:
Ing. Eva RICHTROVÁ, Ph.D.

Charakteristika

Redakce časopisu Neural Network World (NNW) technicky a organizačně zajišťuje jeho vydávání včetně celého procesu výběru a recenzí příspěvků, tisku a distribuce.

Časopis Neural Network World sleduje poslední vývoj v oblasti informatiky se zaměřením na lidský mozek; teorii a aplikaci neuronových systémů; fuzzy neuronové systémy; metody a aplikace evolučních algoritmů; problematiku soft-computingu a metody umělé inteligence.

NNW je impaktovaný časopis zařazený s indexem v uznávaných databázích Thomson Scientific Indexes (Web of Knowledge) a Elsevier Index (Scopus). Na vydávání časopisu se dále podílí také VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky. Je vydáváno 6 čísel ročně. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.nnw.cz.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 359 549

Kudy k nám
mapa + street view