info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Modelování a simulace v letecké dopravě

Kód předmětu:
21Y2MS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Petr Lukeš (přednášející, cvičící)
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
souřadnicové systémy, transformační matice, quaternions, linearizace, interpolace, iterace, diferenciální rovnice, diferenční rovnice, teorie grafů, GNSS, Kalmanova filtrace, radar tracking
Anotace:
Předmět je koncipován jako soubor vybraných vzorových praktických problémů a úloh z oblasti letectví, které ke svému vyřešení vyžadují využití vysokoškolského matematického aparátu s podporou softwarových nástrojů. Budou zde řešeny jak jednoduché úlohy, kde studenti sami vytvoří příslušný model (např. v prostředí Matlab), po složitější problémy kde budou použity profesionální nástroje vytvořené na míru danému problému.
Cíle:
Ukázat jak již nabyté teoretické znalosti z oblasti modelování systémů a procesů, programování a využívání softwarových nástrojů aplikovat na reálné problémy v letectví. Poskytnout inspiraci k řešení problémů a vytváření modelů ve vlastních diplomových pracích.