info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Seminář k diplomové práci 2

Kód předmětu:
21Y2S2
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Lenka Hanáková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Marta Urbanová, DiS. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
metodika psaní odborných textů, grafická a formální úprava textů
Anotace:
Metodika psaní závěrečných prací (úvod, analýza současného stavu, specifikace problému, cílů a hypotéz). Definice materiálů a metod, přístup k získávání výsledků, prezentace a diskuze výsledků, formulace závěrů práce. Sběr a prezentace dat, základní statistické uvažování, validace výsledků a návrhů. Dosažení cílů práce a vyhodnocení testů hypotéz. Formální a grafická úprava práce - práce s LaTeX a Word šablonou.
Cíle:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti z předmětu Seminář k diplomové práci 1. Studenti se naučí metodice psaní odborných textů. Studenti se naučí formálním a grafickým úpravám.