Státní závěrečná zkouška

Prováděcí vyhlášky k SZZ na ČVUT FD (Operational notice for the Final State Examination)

 • pro studijní program
  • bakalářské a navazující magisterské studium
   • v termínu 15.01.2018 – 26.01.2018 soubor pdf  (~199.8 kB)
   • promoce se uskuteční 06.03.2018 (organizační podrobnosti budou upřesněny později)
 • prováděcí vyhláška je určena pro:
  • studenty, kteří chtějí konat SZZ v termínech výše uvedených
  • vedoucí bakalářských nebo diplomových prací vložených v požadovaném termínu do systému KOS
  • oborové referenty pro SZZ jmenované dle aktuálního platného znění Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • prováděcím vyhláškám je třeba věnovat velkou pozornost, neboť obsahují důležité informace související s tím, že níže uvedené činnosti jsou prováděny výhradně elektronicky prostřednictvím systému KOS:
  • odevzdání bakalářské nebo diplomové práce ze strany studentů
  • potvrzení souhlasu s odevzdanou bakalářskou nebo diplomovou prací ze strany jejího vedoucího
  • přihlášení studentů ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)
  • vypracování a následné vložení posudků vedoucího a oponenta bakalářské nebo diplomové práce do systému KOS
  • prohlížení posudků vedoucího a oponenta bakalářské nebo diplomové práce studentem

Informace pro všechny

 • Výňatky pro studenty z legislativních předpisů týkající se přípravy na Státní závěrečné zkoušky a odevzdávání bakalářských nebo diplomových prací
 • Výňatky pro akademické pracovníky z legislativních předpisů týkající se přípravy na Státní závěrečné zkoušky a odevzdávání bakalářských nebo diplomových prací
 • Zdravotní pojištění - upozornění pro studenty posledního ročníku bakalářského studia soubor pdf  (~183.4 kB)
 • Metodický pokyn č. 1/2009 "O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací" soubor pdf  (~42.2 kB)
 • Vyhláška děkana č. 3/2010 o dodržování a uplatňování Metodického pokynu č. 1/2009 soubor pdf  (~220.8 kB)

Bakalářská a diplomová práce – pokyny a formuláře


Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní jmenovaných děkanem

 • bakalářský studijní program – SZZ pro studenty zapsané ke studiu v Praze soubor pdf  (~335.4 kB)
 • bakalářský studijní program – SZZ pro studenty zapsané ke studiu v Děčíně soubor pdf  (~248.8 kB)
 • navazující magisterský studijní program – SZZ pro studenty zapsané ke studiu v Praze soubor pdf  (~305.6 kB)
 • navazující magisterský studijní program – SZZ pro studenty zapsané ke studiu v Děčíně soubor pdf  (~219.6 kB)

Seznam odborných předmětů (povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky

 • bakalářský a navazující magisterský studijní program soubor pdf  (~78.2 kB)

Organizační informace a časový harmonogram SZZ

 • obor IS - červen 2017
  • Informace a organizační pokyny soubor pdf  (~314.6 kB)
   • časový harmonogram - obor IS - 26.6.2017 soubor pdf  (~201 kB)
   • time schedule - study field IS (english) - 27.6.2017 soubor pdf  (~201.9 kB)

Podrobný obsah všech odborných předmětů (povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky v oborech s vyučovacím jazykem "čeština" pro studenty

 • bakalářského studijního programu pro studenty se zahájením studia nejpozději v akademickém roce 2014 – 2015 (v případě oboru ITS nejpozději v akademickém roce 2013 – 2014):
  • obor DOS: kompletní seznam soubor pdf  (~221.5 kB)
  • obor ITS: kompletní seznam soubor pdf  (~264.4 kB)
  • obor LED: kompletní seznam soubor pdf  (~237.2 kB)
  • obor MED: kompletní seznam soubor pdf  (~330.3 kB)
  • obor PIL: kompletní seznam soubor pdf  (~229.2 kB)
  • obor TUL: kompletní seznam soubor pdf  (~296.9 kB)
 • bakalářského studijního programu pro studenty se zahájením studia v akademickém roce 2015 – 2016 a později (v případě oborů BEZ a ITS v akademickém roce 2014 – 2015 a později):
  • obor BEZ: kompletní seznam (bude doplněno do července 2019)
  • obor DOS: kompletní seznam soubor pdf  (~324.7 kB)
  • obor ITS: kompletní seznam soubor pdf  (~290.3 kB)
  • obor LED: kompletní seznam soubor pdf  (~237.3 kB)
  • obor LOG: kompletní seznam soubor pdf  (~245.6 kB)
  • obor PIL: kompletní seznam (bude doplněno do července 2018)
  • obor TUL: kompletní seznam (bude doplněno do července 2018)
 • navazujícího magisterského studijního programu:
  • obor BT: kompletní seznam (bude doplněno do dubna 2019)
  • obor DS: kompletní seznam soubor pdf  (~255.3 kB)
  • obor IS: kompletní seznam soubor pdf  (~252.7 kB)
  • obor LA: kompletní seznam soubor pdf  (~239.1 kB)
  • obor LO: kompletní seznam soubor pdf  (~69.7 kB)
  • obor PL: kompletní seznam soubor pdf  (~241.3 kB)

Podrobný obsah všech odborných předmětů povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky v oborech s vyučovacím jazykem "angličtina" pro studenty

 • navazujícího magisterského studijního programu:
  • obor IS: kompletní seznam soubor pdf   (~261.6 kB)