doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

Head of student project:

Traffic Organisation and Regulation in Towns
  12X1OD - Bachelor's Degree Programme
  12X2OD - Master's Degree Programme
Acceptable Types of Transport in Cities
  12X1PF - Bachelor's Degree Programme
  12X2PF - Master's Degree Programme
Development of Cycling Transport
  12X1RC - Bachelor's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Findings of the safety inspections found on the TEN-T road network in the Czech Republic
Čarský, J. - Johanidesová, A., - Kocourek, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
3.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
4.Cycling transport safety quantification
Drbohlav, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.Accurate Road Safety Level Assessment for Effective Road Safety Inspection
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
6.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
7.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
8.Ungelöste Sicherheitsprobleme auf tschechischen Straßen
Johanidesová, A. - Kocourek, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
9.Město a mobilita. Vztah dopravy a kvality života. Horažďovice
Čechová, K. org. - Fialová, I. org., - Kocourek, J. org.
Pořádání výstavy (2017)
10.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
11.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
12.Nejčastější rizika ovlivňující bezpečnost dopravy na vybraných silnicích I. třídy nahrazující plánovanou síť TEN-T
Kocourek, J. - Kocián, K., - Koubek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
13.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
14.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
15.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
Software splňující podmínky RIV (2016)
16.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
17.HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY METODOU „SAFETY IN NUMBERS“
Drbohlav, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
18.Application of the Traffic Conflict Technique in the Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
19.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
20.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
21.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
22.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
23.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
24.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1108 Jaroměř - Trutnov
Hradil, J. - Uhlík, M. - Eichler, F. - Slabý, P. - Kocián, K. - Kocourek, J., - Vébr, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové - zpracování bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
27.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
29.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
30.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
31.Posudek na projekt II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka - studie
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
32.Dopravně - inženýrská analýza návrhu řešení autobusového terminálu v Mohelnici
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
33.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR
Hradil, J. - Vébr, L. - Uhlík, M. - Slabý, P. - Eichler, F. - Kocián, K., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
34.Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
35.A New Perspective on the Planning of Parking Spaces
Kocourek, J. - Čarský, J., - Jirků, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
36.Studie dopravního řešení ulice Třebízského v Táboře
Kocourek, J. - Šilar, J., - Jirků, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
37.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
38.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
39.Vyhodnocení průzkumu rychlostí a intenzit ve vybraných lokalitách katastru obce Kamenice
Kocourek, J. - Nič, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
40.Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť TEN-T v intravilánu
Kocourek, J. - Šilar, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
41.Road Safety Inspection - The Prognosis of Driver Errors and Implementation Steps
Kocourek, J. - Padělek, T., - Tesař, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
42.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
43.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
44.Problematika správného stanovení potřeb pro parkování v území
Čarský, J. - Černý, V., - Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
45.International student's traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
46.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
47.Planning of parking spaces according to the Czech legislation
Čarský, J. - Černý, V. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
48.Road safety education for young drivers in relationship to decreasing of car accidents caused by young drivers
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
49.International student´s traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
50.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
51.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
52.Vyhodnocení průzkumu rychlostí ve vybraných lokalitách ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Valenta, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
53.Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kafoňková, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D. - Kozel, P. - Rusek, M. - Turek, M., - Turek, R.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
54.Analýza bezpečnosti provozu na silnicích II. třídy ve Středočeském kraji
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
55.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
56.Elements of Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
57.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
58.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
59.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
60.Východiska pro provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J. - Černý, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
61.Human (Driver) Errors
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
62.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
63.Sledování dopravních konfliktů jako součást analýzy bezpečnosti silničního provozu
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
64.Bezpečnostní inspekce silnic II. tříd ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
65.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
66.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
Technická zpráva (2011)
67.Sledování dopravních konfliktů jako ukazatelů bezpečnosti dopravy
Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
68.Traffic Conflict Techniques in the Czech Republic
Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
69.Metodika sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
Vědecká kniha česky (2010)
70.Metoda dopravních konfliktů v praxi
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
71.Bezpečnostní inspekce železničních přejezdů ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
72.Posuzování závažnosti dopravních konfliktů a rizik při provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J.
Docentská habilitační práce (2010)
73.SLEDOVÁNÍ DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ JAKO UKAZATELŮ BEZPEČNOSTI DOPRAVY
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
74.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
75.Metodika sledovaní dopravních konfliktů na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
Abstrakt ve sborníku (2009)
76.Analýza sledování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
77.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2008)
78.Analýza řešených nehodových křižovatek
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
79.ANALÝZA BEZPEČNOSTI NA OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATKÁCH
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
80.Metoda sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J. - Slabý, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
81.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
82.Aplikace metody sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
83.Bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích ČR - příklady stavebních a dopravních opatření
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
84.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
Doktorandské minimum (2006)
85.Bezpečnostní audit na návrh křižovatky ulic M. Horákové - Lipová - Na Bídě - Na Perštýně v Liberci
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Technická zpráva (2006)
86.Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města Prostějova
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Technická zpráva (2006)
87.Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Jiná kniha česky (2005)
88.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
89.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
Doktorandské minimum (2005)
90.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
91.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
92.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
93.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
94.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
95.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
96.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
97.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
98.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
99.Vliv stavebního opatření na přechodu pro chodce na rychlost projíždějících vozidel
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
100.Studie sítě cyklistických stezek a tras v Mladé Boleslavi
Kocourek, J.
Diplomová práce (2003)

* information comes from a university database VVVS

1.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí
Kocourek, J.
2011 - 2013
TA01030096
2.Bezpečnosti návrhových prvků pro cyklistickou dopravu
Kocourek, J.
2009 - 2010
CG911-079-120
3.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
2005 - 2005
CTU0509916
4.Dopravní řešení v územním plánování pro magisterské studium
Kocourek, J.
2004 - 2004
2104/F1