Mgr. Oldřich Hykš

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F310 - Na Florenci 27, Praha
D-305a - Resslova 9, Praha
Telefon:
+420-224359265
+420-224890721
+420-224357539
+420-224358423
E-mail:
matouold@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Osobní www stránky
http://euler.fd.cvut.cz/~matousek/

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11CAL2 - Calculus 2
11GIE - Geometrie

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Splnitelnost norem produkce CO2 v individuální automobilové dopravě
Hykš, O. - Hykšová, M., - Neubergová, K.
In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2019. ISBN 978-80-554-1594-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
2.Influence of Driving Fluency on Economic and Ecological Aspects of Transport.
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
Communications. 2018, 20(3), 9-14. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
3.Zrod lineární perspektivy
Hykš, O. - Hykšová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 349-404. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
4.Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed. - Sýkorová, I. ed. - Otavová, M. ed. - Melcer, M. ed. - Štěpánová, M. ed. - Hykš, O. ed., - Hykšová, M. ed.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kniha - sborník (pro KAP) (2018)
5.Vegetace podél dopravních cest z hlediska krajinotvorné funkce a bezpečnosti dopravy
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Venkovská krajina 2017. Lesnická práce, s.r.o., 2017. p. 1-156. ISBN 978-80-7458-095-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
6.Vliv plynulosti jízdy na ekonomické a ekologické aspekty dopravy
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017. p. 1-238. ISBN 978-80-554-1370-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
7.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
8.Vliv kongescí na ekonomii a ekologickou stopu individuální automobilové dopravy
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2016. pp. 5-154. ISBN 978-80-88074-42-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
9.Mature Vegetation along Roads
Neubergová, K. - Hykš, O.
Transactions on Transport Sciences. 2014, 7(4), 117-124. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
10.Vzrostlá zeleň podél dopravních cest
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2014. pp. 177-184. ISBN 978-80-86502-85-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
11.Od chatových osad k satelitním městům
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Člověk, stavba a územní plánování 6. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, pp. 108-112. ISBN 978-80-01-05025-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
12.Geogebra na technických školách
Voráčová, Š. - Surynková, P., - Hykš, O.
In: Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, pp. 410-417. ISBN 978-80-7394-324-0. Available from: http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2011/sbornik/
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
13.Geometrie fullerových bání a možnosti jejich praktického využití
Hykš, O.
In: 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: VUT v Brně, 2007. pp. 81-86. ISBN 978-80-85763-41-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
14.Perspektiva ve výtvarném umění - cesta k realistickému zobrazení prostoru
Hykš, O.
In: Dva dny s didaktikou matematiky 2006. Praha: UK PedF, 2007. pp. 9-18. ISBN 978-80-7290-286-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
15.Zrod a užití lineární perspektivy v malířství
Hykš, O.
In: International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec: Technická univerzita, 2006, pp. 97-104. ISBN 80-7372-055-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
16.Development and Application of Fullerene Cages
Hykš, O.
In: 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. pp. 73-78. ISBN 80-7040-902-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
17.Linear Perspective in Painting - A Tool Supporting Geometric Education
Hykš, O.
In: Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. pp. 89-94. ISBN 80-7015-013-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zkvalitnění výuky technické geometrie na FD ČVUT
Hykš, O.
2007 - 2007
1333