Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-423 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359539
+420-224355089
E-mail:
kumpopet@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
vedoucí / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
zástupce vedoucího / ústav dopravních systémů / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203)
Mobilní měřící laboratoř

Vedoucí studentského projektu:

Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Kategorizace silniční dopravy pro potřeby dopravně-inženýrských aplikací
Richter, P. - Kumpošt, P. - Valentová, V. - Striegler, R., - Frič, J.
In: Sborník Konference DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2020. Praha: Agentura Viaco, 2020. p. 121-125.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2020)
2.Výsledky dopravně-inženýrské studie vlivu dostavby Radlické radiály v oblasti Barrandovského mostu
Kumpošt, P. - Richter, P.
Silniční obzor. 2019, 80(10), 269-272. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
3.Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Dopravně inženýrská studie pro oblast Barrandovský most - Dobříšská
Kumpošt, P. - Richter, P.
[Research Report] 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
4.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Praha, Horská 3, 2018-11-01. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Sborník (2018)
5.Implementation of a Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Alternative Routes
Brodský, J. - Hanzl, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
6.A Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Designated Routes
Hanzl, J. - Brodský, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 354-360. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.The possible traffic data utilization for truck parking places demand improvement
Čarský, J. - Jirků, J., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF), 2016. pp. 225-231. ISSN 2301-394X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
8.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/283 x III/28311 na území obce Libštát
Kocián, K. - Kumpošt, P. - Nováček, J., - Košťálová, J.
[Research Report] Libštát: Městys Libštát, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
9.Kooperativní dopravní systémy včetně řešení předcházení dopravních nehod a dalších dopravních externalit v regionální dopravě
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2015, 10(3), 6-14. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
10.Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
11.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 83-87. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
12.Electronic Toll Systems and Their Application for Large Cities
Kumpošt, P. - Padělek, T.
In: International Conference on Advances in Information Processing and Communication Technology 2015. New York: IRED - The Conference Publisher Service, 2015, pp. 125-128. ISBN 978-1-63248-044-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
13.Proposal and Conditions of Using the System of Permanent Alternative Diversion Routes on Road Network in The Czech Republic
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
In: The 2nd International Congress on Roads in Albania - A Collection of Papers and Scientific Works. Tiranë: Albanian Association of Consulting Engineers, 2015, pp. 98-99. ISBN 978-9928-202-01-7. Available from: http://aace.al/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
14.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2014, 9(III), 19-26. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
15.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2014, 13(13), 450-456. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
16.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), 64-68. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
17.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
European Journal of Business and Social Sciences. 2014, 3(4), 127-136. ISSN 2235-767X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
18.Stativová otočná hlava s regulátorem napětí
Kumpošt, P. - Padělek, T., - Hercik, K.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
19.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
20.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T. - Košťálová, J., - Kumpošt, P.
In: Sborník anotací konference Juniorstav 2014. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014, pp. 182. ISBN 978-80-214-4851-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
21.Efektivní způsoby realizace dopravních průzkumů
Kumpošt, P.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
22.Možnost implementace systému trvalých alternativních objízdných tras pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení na českou síť páteřních komunikací
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
23.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
In: Communications, Circuits and Educational Technologies. http://www.europment.org/: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development, 2014. pp. 150-153. ISBN 978-1-61804-231-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
24.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. pp. 267-270. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
25.Průzkum automobilové dopravy na 5 křižovatkách
Kumpošt, P.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
26.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014. Report no. 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
27.Porovnání metod záznamu registračních značek při směrovém průzkumu
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 91-95. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
28.Metodika lokalizace vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV
Svítek, M. - Lokaj, Z. - Wosyka, J. - Šrotýř, M., - Kumpošt, P.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
29.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
[Research Report] 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
30.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] 2013. Report no. 30042013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
31.Dopravní průzkumy
Kumpošt, P.
In: Jak chránit obce před kamiony - Manuál možných řešení. Praha: Dopravní federace NNO o.s., 2012. pp. 6-8. ISBN 978-80-260-3292-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
32.Dopravní průzkum pro potřeby kalibrace mikrosimulačních modelů
Kumpošt, P.
[Research Report] 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
33.Parkování vozidel těžké nákladní dopravy
Kumpošt, P.
Silnice železnice. 2010, 5(5), 40-42. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
34.Využití dopravních dat pro zlepšení kvality poptávky pro parkování těžké nákladní dopravy
Kumpošt, P.
Praha: Defense date 2009-11-09. Doctoral Minimum. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorandské minimum (2009)
35.V Jihlavě proběhl XIX. mezinárodní studentský dopravně inženýrský seminář MEPS 2008
Kumpošt, P. - Čarský, J.
Dopravní inženýrství. 2008, 3(1), 36. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
36.Vliv zavedení mýta na dopravní situaci v ČR
Kumpošt, P.
In: Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 31-39. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
37.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS 337/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.