covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
K210a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-776747382
+420-224359893
E-mail:
padeltom@fd.cvut.cz
Funkce:
místopředseda AS - zaměstnanec / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní měřící laboratoř
Osobní email
tom.padelek@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program
Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program
  12X2RC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Numerical Study of Bypass Geometry for Generalized Newtonian Fluids Flow
Keslerová, R. - Padělek, T., - Řezníček, H.
In: Book of abstract ESCO 2020. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020.
Abstrakt ve sborníku (2020)
2.Numerical modelling of generalized Newtonian fluids in bypass tube
Keslerová, R. - Padělek, T., - Řezníček, H.
Advances in Computational Mathematics. 2019, 45(4), 2047-2063. ISSN 1019-7168.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
3.Numerical simulation of generalized Newtonian fluids flow in bypass geometry
Keslerová, R. - Padělek, T., - Řezníček, H.
In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 19. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. p. 63-70. ISBN 978-80-85823-69-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
4.Examination of Logical Trends in Traffic Conflicts and Traffic Accidents in the Context of Road Safety at Roundabouts
Kácovský, J. - Kocourek, J., - Padělek, T.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
5.Numerical solution of flow in bypass for generalized Newtonian fluids
Keslerová, R. - Řezníček, H., - Padělek, T.
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. ISSN 1742-6596.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
6.Accurate Road Safety Level Assessment for Effective Road Safety Inspection
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
7.Computational Modelling of Newtonian Fluids Flow in a Bypass Tube
Keslerová, R. - Řezníček, H., - Padělek, T.
In: Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF'18). Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2018. ISBN 978-963-313-297-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Dílčí závěry projektu Posouzení vlivu SSZ jako nástroje na zpomalování silniční dopravy
Padělek, T. - Košťálová, J.
In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. pp. 6-13. ISBN 978-80-01-05973-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
9.Application of the Traffic Conflict Technique in the Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
10.Analýza bezpečnosti silničního provozu pomocí metody dopravních konfliktů
Padělek, T.
Praha: Defense date 2016-11-25. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2016)
11.Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Kocourek, J. - Padělek, T.
Silniční obzor. 2015, 76(4), 108-111. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
12.Kooperativní dopravní systémy včetně řešení předcházení dopravních nehod a dalších dopravních externalit v regionální dopravě
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2015, 10(3), 6-14. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
13.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
Padělek, T. - Košťálová, J.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
14.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 83-87. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
15.Electronic Toll Systems and Their Application for Large Cities
Kumpošt, P. - Padělek, T.
In: International Conference on Advances in Information Processing and Communication Technology 2015. New York: IRED - The Conference Publisher Service, 2015, pp. 125-128. ISBN 978-1-63248-044-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
16.Automatic Speed Measurement in the Czech Republic
Padělek, T.
[Unpublished Lecture] Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). 2015-09-28.
Nepublikovaná přednáška (2015)
17.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2014, 9(III), 19-26. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
18.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
European Journal of Business and Social Sciences. 2014, 3(4), 127-136. ISSN 2235-767X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
19.Stativová otočná hlava s regulátorem napětí
Kumpošt, P. - Padělek, T., - Hercik, K.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
20.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T. - Košťálová, J., - Kumpošt, P.
In: Sborník anotací konference Juniorstav 2014. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014, pp. 182. ISBN 978-80-214-4851-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
21.Vliv vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Košťálová, J. - Padělek, T.
In: Research, Development and Innovation in Transport 2014. Ostrava: VŠB - TUO, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2014. pp. 1-8. ISBN 978-80-248-3613-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
22.Road Safety Inspection - The Prognosis of Driver Errors and Implementation Steps
Kocourek, J. - Padělek, T., - Tesař, M.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
23.Decision Support System for Distribution of Funds Allocated for Elimination of Accident Places
Padělek, T. - Košťálová, J.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
24.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014. Report no. 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
25.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 102-109. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
26.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
27.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
[Research Report] 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
28.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] 2013. Report no. 30042013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
29.Analýza bezpečnosti silničního provozu pomocí metody dopravních konfliktů
Padělek, T.
Praha: Defense date 2014-01-17. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorandské minimum (2013)
30.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012, pp. 15-20. ISBN 978-80-89565-04-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
31.Elements of Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: Conference on Effectiveness of Road Safety Campaigns. Budapest: Premium Relations Communication Consulting Ltd., 2012, pp. 134-143. ISBN 978-963-08-4186-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
32.Human (Driver) Errors
Kocourek, J. - Padělek, T.
Perner's contacts. 2011, 6(5), 123-128. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
33.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011. pp. 29-34. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
34.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
[Technical Report] 2011. Report no. DČ: 43/110033.
Technická zpráva (2011)
35.Metoda dopravních konfliktů v praxi
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky s.r.o., 2010. pp. 25-30. ISBN 978-80-232-0308-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
36.Studie cyklistické dopravy v rámci celkové koncepce dopravy v Kuřimi
Padělek, T.
Praha: Defense date 2009-06-25. Master Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Diplomová práce (2009)
37.Koncepce cyklistických tras v okolí Brněnské přehrady
Padělek, T.
Praha: Defense date 2007-09-17. Master Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Diplomová práce (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
Padělek, T.
2015 - 2016
SGS15/171/OHK2/2T/16
2.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T.
2013 - 2014
SGS13/154/OHK2/2T/16