Ing. Stanislav Metelka

fotografie osoby
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
E-mail:
metelsta@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
člen legislativní komise AS / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Konkurenceschopná veřejná doprava
  17X1KC - bakalářský studijní program
  17X2KC - navazující magisterský studijní program
Podpora mobility v regionech
  17X1RG - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Sběr a analýza dat pro výzkum role drážního faktoru v procesu rozhodování cestujících při volbě dopravního módu
Metelka, S.
2020 - 2021
SGS20/140/OHK2/2T/16