prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-269 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359159
E-mail:
pastoott@fd.cvut.cz
Funkce:
předseda oborové rady oboru 3706V006 - L doktorského studia / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17EMY - Ekonomicko matematické modely
17MEKA - Metody ekonomických analýz
Kombinovaná forma studia:
17EMY - Ekonomicko matematické modely
17MEKA - Metody ekonomických analýz

Garant předmětu v doktorském studiu:

17DOLL - Dopravní logistika
17MOSL - Modelování logistických systémů

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Michal Novák

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Ondřej Kmoníček

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů
  17X1EF - bakalářský studijní program
Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů
  17X2MR - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
Vědecká kniha česky (2015)
2.Telecommunication Companies in BrandZ Top 100
Kmoníček, O. - Pastor, O.
Článek (2014)
3.Chemie a terraformace Marsu
Kocour, V. - Pastor, O.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded, jiný než světový jazyk (2013)
4.Vliv znalosti budoucích dodávek na optimalizační strategii u prediktivního řízení pro logistické systémy
Pastor, O. - Kodada, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
5.Volba délky horizontu predikce u prediktivního řízení pro logistické problémy
Pastor, O. - Kodada, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
6.MOŽNOSTI APLIKACÍ KVANTITATIVNÍCH METOD V PROBLEMATICE VAZEB TECHNOLOGIE DOPRAVY A LOGISTIKY
Pastor, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
7.Systems Relationship: Theory and Technology of Transport - Logistics - Economy
Pastor, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
8.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
9.Nový přístup k marketingu
Pastor, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
10.Nový přístup k marketingu
Pastor, O.
Recenze monografie (v časopisu) (2010)
11.Air Rail Links and Risk Analysis of Prague Airport Project
Bína, L. - Moos, P., - Pastor, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
12.K problematice modelování rizikové expozice dopravních projektů - meze a možnosti
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
13.On Linkage of Transportation theory and Logistics
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
14.Finance Analysis at UIC
Štěrba, R. - Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
15.Ovlivňování lokality environmentálními technologiemi
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
16.Teoretické zázemí rozvojových procesů v logistice na fakultě dopravní ČVUT v Praze
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
17.Determination of Carriage Demand
Štěrba, R. - Pastor, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
18.On Linkage of Transportation Theory and Logistics
Pastor, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
19.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
20.Úprava režimu provozu kamionové dopravy v ČR o víkendech
Moos, P. - Skurovec, V. - Pastor, O. - Bína, L. - Lehovec, F., - Jirkovský, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
21.Od koněspřežné železnice k rychlostní dopravě
Štěrba, R. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
22.Seminář OSŽD na téma Reformy v železničním sektoru
Štěrba, R. - Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
23.Dopravní obslužnost území z pohledu podpory regionálního rozvoje
Štěrba, R. - Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
24.Východiska modelování kvality přepravy
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
25.Indirect Determination of the Risk of Transportation Projects
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2007)
26.Suport for Expert Estimations in Transportation Prejects
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2007)
27.Indirect Determination of the Risk of Transportation Projects
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
28.Theoretical Platform for the Provision of Modelling of Logistics Systems Development
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
29.Indirect Determination of the Risk of Transportation Projects
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
30.Theoretical Platform for the Provision of Modelling of Logistics Systems Development
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
31.Support for Expert Estimations in Transportation Projects
Pastor, O. - Novotný, P., - Melechovský, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
32.Support for Expert Estimations in Transportation Projects
Pastor, O. - Novotný, P., - Melechovský, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
33.Teorie dopravních systémů
Pastor, O. - Tuzar, A.
Jiná kniha česky (2007)
34.Rozvoj modelování vlivu organizace dopravy na kvalitu přepravy v logistických systémech
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
35.Dopravní obslužnost z pohledu regionálního rozvoje
Štěrba, R. - Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
36.Podpora expertních odhadů v ekonomických aktivitách
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
37.Aplikace družicové navigace ve vazbě na energetické úspory
Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Svítek, M., - Srb, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
38.Modelování rizika dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
39.Rozvoj spádových intermodálních terminálů v ČR v návaznosti na evropské intermodální dopravní koridory
Bína, L. - Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
40.Funkční efektivnost dopravy a mobilita
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
41.Studie. Porovnání nákladů a výnosů na zavedení mýtného na silnicích I. třídy pro kategorii vozidel v tonáži nad 12 t
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V., - Vohnická, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
42.Posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Kubát, B. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
43.Východiska pro posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
44.Telematické aplikace jako nástroje pro podporu dopravního plánování
Pastor, O. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
45.Grafické vyjádření ovlivňování environmentální kapacity lokality dopravními projekty
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
46.Podpora expertních odhadů v logistických projektech
Pastor, O.
Článek (2006)
47.K některým otázkám hodnocení dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
48.Osobní doprava v území a regionech
Štěrba, R. - Pastor, O.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
49.Základy řízení technologických procesů dopravy
Svoboda, V. - Pastor, O.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
50.Hodnocení investic v dopravních projektech
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
51.Výuka projektového řízení na lektrotechnické fakultě ČVUT Praha
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
52.Jak připravit projekt?
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
53.Subjektivní pravděpodobnosti v přípravě dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
54.Možné stanovení rizikových situací při regionálních projektech
Pastor, O. - Novotný, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
55.Subjektivní pravděpodobnosti v přípravě dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
56.Nástroje modelování ekonomického rizika inmvestičních projektů
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
57.Vyhodnocování ekonomického rizika investičních projektů
Pastor, O.
Kapitola v jiné knize česky (2002)
58.Modelové nástroje přípravy regionálních projektů
Pastor, O. - Honců, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
59.Projektový cyklus - činnosti a dokumenty
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
60.Příprava a realizace podnikatelských projektů
Pastor, O.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
61.Příprava a realizace podnikatelských projektů
Pastor, O.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
62.Modelování ekonomického rizika v dopravních projektech
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
63.Kvantifikace ekonomických rizik dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
64.Příprava a realizace regionálních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
65.Nástroje rozhodovací analýzy v přípravě dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
66.Projektové řízení jako součást předmětu Investiční výstavba
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
67.Marketing a konkurenční schopnost výroby
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
68.Projektové řízení jako součást výuky předmětu Investiční výstavba
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
69.Marketing a konkurenční schopnost výroby
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
70.Vícekriteriální optimalizace v energetice
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
71.Multicriteria Decision Making in Energetics
Pastor, O.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1997)
72.Projektový cyklus
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
73.Příprava projektu
Pastor, O.
Článek (1994)
74.Míra priorit v energetice
Duchoň, B. - Klaban, P. - Knápek, J., - Pastor, O.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
75.Vývoj cen paliv a elektrické energie
Duchoň, B. - Pastor, O.
Technická zpráva (1993)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metody výpočtu ekonomické efektivnosti budování veřejného logistického centra v dané oblasti a návrh legislativního rámce rozvoje terminálů
Pastor, O.
2007 - 2008
CG731-028-520
2.Inovace výuky kvantitativních metod
Pastor, O.
2005 - 2005
CTU0514316
3.Příprava nových předmětů Projekt v týmu a Projekt individuální
Pastor, O.
2004 - 2004
2031/F5