doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-420 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357983
E-mail:
neubekri@fd.cvut.cz
Funkce:
manažer projektů / ústav dopravních systémů / FD

Vedoucí studentského projektu:

Doprava a životní prostředí
  12X1DZ - bakalářský studijní program
  12X2DZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Influence of Driving Fluency on Economic and Ecological Aspects of Transport.
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
2.Dopravně emisní modely
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
3.Model pro hodnocení efektivity systémů MHD
Trojan, K. - Neubergová, K. supervisor
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
4.Krajinotvorná funkce rozptýlené zeleně
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
5.Vliv plynulosti jízdy na ekonomické a ekologické aspekty dopravy
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
6.Vegetace podél dopravních cest z hlediska krajinotvorné funkce a bezpečnosti dopravy
Neubergová, K. - Hykš, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
7.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
8.Vliv kongescí na ekonomii a ekologickou stopu individuální automobilové dopravy
Neubergová, K. - Hykš, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
9.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
10.Environmentální výuka s ohledem na vnímání krajiny a její emocionální působení v kontextu dopravních staveb
Neubergová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
11.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Vědecká kniha česky (2015)
12.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Vědecká kniha česky (2015)
13.Mature Vegetation along Roads
Neubergová, K. - Hykš, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
14.Problémová místa vybraných protihlukových clon
Neubergová, K. - Šturmová, I. - Michek, J., - Faltus, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
15.Vzrostlá zeleň podél dopravních cest
Neubergová, K. - Hykš, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
16.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
17.Vliv různých konstrukcí železničního svršku na hluk ze železniční dopravy
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
18.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
19.Hluk ze železniční dopravy, porovnání účinku pasivních protihlukových opatření.
Neubergová, K. - Vašica, D. - Jacura, M., - Ládyš, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
20.Protihlukové stěny v naší krajině
Neubergová, K. - Vašica, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
21.Elimination of Rail Noise as a Step Towards Sustainable Transport
Kočárková, D. - Neubergová, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
22.Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
23.Railway Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
24.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
25.Noise from Rail Transport within European Legislation on Interoperability
Neubergová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
26.VYUŽITÍ FRAKTÁLNÍ GEOMETRIE PRO STANOVENÉ DÉLKY VODNÍCH TOKŮ
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
27.Od chatových osad k satelitním městům
Neubergová, K. - Hykš, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
28.Vliv jednotlivých druhů dopravy na utváření sídel v krajině z historického pohledu na příkladě obce Černošice
Neubergová, K. - Šturmová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
29.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
30.Problematika hluku ze železniční dopravy
Neubergová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
31.Snížení hluku z železniční dopravy jako jedna z cest k udržitelné dopravě
Neubergová, K. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
32.Protihlukové stěny - jejich ztvárnění a estetické působení
Neubergová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
33.Role vegetace při snižování hluku ze silniční dopravy
Neubergová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
34.Zeleň podél dopravních cest a její vliv na stabilitu krajinného systému
Neubergová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
35.The Context of Transport in the Concept of the Syndromes of Global Change
Neubergová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
36.Decoupling - jedna z možných cest k udržitelné dopravě
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
37.Urban Sprawl Syndrome and Transport
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
38.Hledání možných cest k uchopení výuky trvale udržitelného rozvoje na technických vysokých školách
Neubergová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
39.Udržitelná doprava
Neubergová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
40.Výuka předmětu krajinné ekologie na FD ČVUT
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
41.Vliv jednotlivých druhů doprav na utváření sídel v krajině
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
42.Transport Within the Frame of Sustainable Development Indicators
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
43.Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka - Balabenka
Přibyl, P. - Čarská, Z., - Neubergová, K.
Technická zpráva (2009)
44.Vliv liniové trasy na fragmentaci území
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
45.Funkce zeleně podél dopravních cest
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
46.Výuka problematiky Doprava a životní prostředí na FD
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
47.Historie ekologické výuky na dopravní fakultě
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
48.Dopravní hluk v kontextu trvale udržitelného rozvoje
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
49.Environmentální výuka na Fakultě dopravní ČVUT a její změny s přechodem na strukturované studium
Neubergová, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
50.Vliv dopravy na životní prostředí dříve a dnes
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
51.The Examination Extent to which Environmental Issues are Incorporated in Content and Teaching of Study Programmes at Czech Technical University
Neubergová, K.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
52.Metody pro posouzení vlivů dopravní cesty na území
Neubergová, K.
Jiná kniha česky (2005)
53.Ovlivnění krajinného systému změnou sociálně-ekonomické struktury po roce 1945
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
54.Environmental Impact Assessment and Transport
Neubergová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
55.Ekologické aspekty vedení dopravních cest v území
Neubergová, K.
Docentská habilitační práce (2005)
56.Ekologické aspekty dopravy
Neubergová, K.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
57.Estetické působení protihlukových bariér a jejich vliv na psychiku obyvatel
Neubergová, K.
Nepublikovaná přednáška (2005)
58.Hodnocení výběru tras metodou koeficientů
Neubergová, K. - Moos, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
59.Metody posuzování vlivů dopravy na životní prostředí a jejich vstupní parametry
Neubergová, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
60.Metody posuzování návrhu vedení liniové trasy
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
61.Metoda hodnocení dynamiky krajiny a ukázka její aplikace
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
62.Vzdělávání budoucích dopravních inženýrů v oblasti životního prostředí
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
63.Vzdělávání inženýrů v oblasti životního prostředí
Neubergová, K.
Článek (2004)
64.Possibilities of Using Fractal Geometry in Landscape System Assessment
Neubergová, K.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
65.Dopady silniční dopravy na životní prostředí
Neubergová, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
66.Výuka environmentálních předmětů na dopravní fakultě ČVUT
Neubergová, K.
Kapitola v jiné knize česky (2002)
67.Galimybes naudoti frakcines geometrija landšafto sistemu vertinime
Neubergová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
68.Possibilities of the Use of Fractal Geometry in the Landscape systems assessment
Neubergová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
69.Možnosti využití fraktální geometrie při analýze krajinných systémů II (Fraktální dimenze - charekteristika krajinné struktury)
Neubergová, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
70.Možnosti využití fraktální geometrie při analýze krajinných systémů I (Fraktální dimenze - charakteristika krajinných plošek)
Neubergová, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
71.Možnosti využití fraktální geometrie při posuzování vlivů na životní prostředí
Neubergová, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
72.Ecological Aspects of the Transportation in Cities
Neubergová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
73.Funkce zeleně v našich městech
Neubergová, K.
Článek (2001)
74.SEIA v dopravě
Neubergová, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
75.Smog v našich městech
Neubergová, K.
Článek (2000)
76.Metoda hodnocení dynamiky krajiny - Klasifikace krajinných systémů
Hykšová, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Inovace předmětu Krajinná ekologie
Neubergová, K.
2009 - 2009
229/2009
2.Inovace předmětu "Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí
Neubergová, K.
2004 - 2004
2106/F1
3.Ekologické aspekty dopravy
Neubergová, K.
2002 - 2002
2138
4.Možnosti využití fraktální geometrie při posuzování krajinných systémů
Neubergová, K.
2001 - 2001
300112816