doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359893
E-mail:
kocoujos@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12BA - Bezpečnostní audit v dopravě
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy
12PPMK - Provoz a projektování místních komunikací
Kombinovaná forma studia:
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy

Garant předmětu v doktorském studiu:

12BZD - Bezpečnost dopravy
12BZDI - Bezpečnost dopravy
12BZDL - Bezpečnost dopravy

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Markéta Habalová
Ing. Jan Šilar

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program
Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program
  12X2RC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Findings of the safety inspections found on the TEN-T road network in the Czech Republic
Čarský, J. - Johanidesová, A., - Kocourek, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
2.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Cycling transport safety quantification
Drbohlav, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.Accurate Road Safety Level Assessment for Effective Road Safety Inspection
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
6.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
7.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
8.Město a mobilita. Vztah dopravy a kvality života. Horažďovice
Čechová, K. org. - Fialová, I. org., - Kocourek, J. org.
Pořádání výstavy (2017)
9.Nejčastější rizika ovlivňující bezpečnost dopravy na vybraných silnicích I. třídy nahrazující plánovanou síť TEN-T
Kocourek, J. - Kocián, K., - Koubek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
10.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
11.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
12.Ungelöste Sicherheitsprobleme auf tschechischen Straßen
Johanidesová, A. - Kocourek, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
13.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
14.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
15.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
Software splňující podmínky RIV (2016)
16.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
17.Dopravně - inženýrská analýza návrhu řešení autobusového terminálu v Mohelnici
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
18.Posudek na projekt II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka - studie
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
19.Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové - zpracování bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
20.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
21.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
22.HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY METODOU „SAFETY IN NUMBERS“
Drbohlav, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
23.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
24.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Application of the Traffic Conflict Technique in the Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
26.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
27.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
29.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
30.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1108 Jaroměř - Trutnov
Hradil, J. - Uhlík, M. - Eichler, F. - Slabý, P. - Kocián, K. - Kocourek, J., - Vébr, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
31.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
32.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
33.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR
Hradil, J. - Vébr, L. - Uhlík, M. - Slabý, P. - Eichler, F. - Kocián, K., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
34.Studie dopravního řešení ulice Třebízského v Táboře
Kocourek, J. - Šilar, J., - Jirků, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
35.Vyhodnocení průzkumu rychlostí a intenzit ve vybraných lokalitách katastru obce Kamenice
Kocourek, J. - Nič, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
36.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
37.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
38.Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
39.A New Perspective on the Planning of Parking Spaces
Kocourek, J. - Čarský, J., - Jirků, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
40.Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť TEN-T v intravilánu
Kocourek, J. - Šilar, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
41.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
42.Road Safety Inspection - The Prognosis of Driver Errors and Implementation Steps
Kocourek, J. - Padělek, T., - Tesař, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
43.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
44.Road safety education for young drivers in relationship to decreasing of car accidents caused by young drivers
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
45.Problematika správného stanovení potřeb pro parkování v území
Čarský, J. - Černý, V., - Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
46.Planning of parking spaces according to the Czech legislation
Čarský, J. - Černý, V. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
47.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
48.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
49.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
50.International student´s traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
51.Vyhodnocení průzkumu rychlostí ve vybraných lokalitách ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Valenta, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
52.International student's traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
53.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
54.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
55.Elements of Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
56.Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kafoňková, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D. - Kozel, P. - Rusek, M. - Turek, M., - Turek, R.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
57.Analýza bezpečnosti provozu na silnicích II. třídy ve Středočeském kraji
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
58.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
59.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
60.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
61.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
62.Human (Driver) Errors
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
63.Východiska pro provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J. - Černý, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
64.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
Technická zpráva (2011)
65.Sledování dopravních konfliktů jako součást analýzy bezpečnosti silničního provozu
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
66.Bezpečnostní inspekce silnic II. tříd ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
67.Sledování dopravních konfliktů jako ukazatelů bezpečnosti dopravy
Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
68.Metoda dopravních konfliktů v praxi
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
69.Traffic Conflict Techniques in the Czech Republic
Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
70.Bezpečnostní inspekce železničních přejezdů ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
71.Posuzování závažnosti dopravních konfliktů a rizik při provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J.
Docentská habilitační práce (2010)
72.Metodika sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
Vědecká kniha česky (2010)
73.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
74.SLEDOVÁNÍ DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ JAKO UKAZATELŮ BEZPEČNOSTI DOPRAVY
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
75.Metodika sledovaní dopravních konfliktů na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
Abstrakt ve sborníku (2009)
76.Analýza sledování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
77.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2008)
78.Analýza řešených nehodových křižovatek
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
79.ANALÝZA BEZPEČNOSTI NA OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATKÁCH
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
80.Bezpečnostní audit na návrh křižovatky ulic M. Horákové - Lipová - Na Bídě - Na Perštýně v Liberci
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Technická zpráva (2006)
81.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
82.Bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích ČR - příklady stavebních a dopravních opatření
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
83.Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města Prostějova
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Technická zpráva (2006)
84.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
Doktorandské minimum (2006)
85.Metoda sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J. - Slabý, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
86.Aplikace metody sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
87.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
88.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
Doktorandské minimum (2005)
89.Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Jiná kniha česky (2005)
90.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
91.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
92.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
93.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
94.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
95.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
96.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
97.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
98.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
99.Vliv stavebního opatření na přechodu pro chodce na rychlost projíždějících vozidel
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
100.Studie sítě cyklistických stezek a tras v Mladé Boleslavi
Kocourek, J.
Diplomová práce (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí
Kocourek, J.
2011 - 2013
TA01030096
2.Bezpečnosti návrhových prvků pro cyklistickou dopravu
Kocourek, J.
2009 - 2010
CG911-079-120
3.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
2005 - 2005
CTU0509916
4.Dopravní řešení v územním plánování pro magisterské studium
Kocourek, J.
2004 - 2004
2104/F1