doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-431 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355090
E-mail:
tyfal@fd.cvut.cz
Funkce:
předseda oborové rady oboru 3708V024 - T doktorského studia / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12IKOD - Infrastruktura kolejové dopravy
12Y2VT - Vysokorychlostní tratě
12ZTS - Železniční tratě a stanice
Cvičení:
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Garant předmětu v doktorském studiu:

12KOD - Kolejová doprava

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Tomáš Javořík
Ing. Pavel Purkart
Ing. David Vodák

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
Železniční síť České republiky a Evropy
  12X2ZS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Czech Technical University in Prague. 2017, s. 74-78. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
3.Zkušenosti z přípravy projektu vysokorychlostní trati „High Speed Two“ pro Českou republiku
Vodák, D. - Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 2017(44), ISSN 1214-9047. Dostupné z: https://vts.cd.cz/documents/168518/168777/4412_T%C3%BDfa%2C+Vod%C3%A1k_Zku%C5%A1enosti+z+p%C5%99%C3%ADpravy+projektu+vysokorychlostn%C3%AD+trati+%E2%80%9EHigh+Speed+Two%E2%80%9C+pro+%C4%8Ceskou+republiku.pdf/02ce5ed7-739a-443f-90b2-31a1cdddc3bb
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
4.Nabídková řízení v železniční dopravě - Plzeňský kraj
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
Škroupova 18, 306 13 Plzeň: Plzeňský kraj Krajský úřad, Odbor dopravy a silničního hospodářství. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
5.Německý pohled na regionální a městské kolejové systémy jako inspirace pro českou regionální a příměstskou dopravu
Purkart, P. - Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 23(44), s. 1-257. ISSN 1214-9047. Dostupné z: https://vts.cd.cz/documents/168518/168777/44_komplet.pdf/5b67916a-851f-4f12-babe-07dcf01afac6
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
6.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1: Správa železniční dopravní cesty, s. o.. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
7.Evaluation Of Potential Of Regional Railway Lines
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), s. 111-126. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
8.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
[Výsl. prom. do schvál. strateg. a koncep. dokum.]. 2016, Dostupné z: http://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r/Koncepce-nakladni-dopravy.pdf.aspx
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy
9.Vysokorychlostní tratě v Evropě a ve světě
Týfa, L.
In: KRÁL, M., et al., eds. Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí. Zvyšování kapacity tratí. Cerhenice, 13.11.2014. 2015, s. 8. ISBN 978-80-214-5231-2. Dostupné z: http://www.iricon.cz/
Abstrakt ve sborníku
10.Vliv konstrukce koleje na emise hluku z železniční dopravy
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
In: EISEREICH, J.E., ed. Rychlost s tichostí. Rychlost s tichostí 2015. Plzeň, 02.04.2015. Praha: Powerprint. 2015, s. 24-32. ISBN 978-80-87994-28-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
11.Poloostrovní nástupiště - kudy dál?
Jacura, M. - Týfa, L.
In: ŽELEZNICE 2015 - sborník příspěvků. ŽELEZNICE 2015. Praha, 25.11.2015. 2015, s. 61-67.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
12.Assessment of Railway Station Modernisation Combining Risk Analysis with Multi-criteria Analysis
Javořík, T. - Týfa, L.
Communications. 2015, 17(2), s. 60-65. ISSN 1335-4205. Dostupné z: http://www.uniza.sk/komunikacie/archiv/2015/2/2_2015en.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
13.Evaluation Of Regional Railway Lines Potential
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
In: Transport Problems 2015 - Proceedings. Transport Problems 2015 - IV International Symposium Of Young Researchers. Katowice, 22.06.2015 - 23.06.2015. Silesian University of Technology. 2015, s. 699-710. ISBN 978-83-935232-6-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Přínos poloostrovních nástupišť ke zlepšení cestování vlaky osobní dopravy
Hlubuček, A. - Jacura, M., - Týfa, L.
Silnice Železnice. 2015, 10(5), s. 75-82. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
15.Vysokorychlostní tratě v Evropě a ve světě
Týfa, L.
13.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
16.Vysokorychlostní železniční tratě jako budoucí součást české železniční sítě
Týfa, L.
16.06.2014.
Nepublikovaná přednáška
17.Projektování kolejové dopravy
Týfa, L.
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2014, ISBN 978-80-01-05440-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
18.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2014, 9 (4)(4), s. 97-104. ISSN 1896-0596. Dostupné z: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2014/zeszyt4/2014t9z4_09.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
19.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014, TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
20.Prázdninové stáže u Správy železniční dopravní cesty
Týfa, L.
Pražská technika. 2014, 16(6), s. 17. ISSN 1213-5348. Dostupné z: http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/resolveuid/8b1402b58500b52136a805d8a74924ae
Článek
21.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Pražská technika. 2014, 16(6), s. 12-13. ISSN 1213-5348. Dostupné z: http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/resolveuid/8b1402b58500b52136a805d8a74924ae
Článek
22.Rychle a bezpečně!
Týfa, L.
Pražská technika. 2014, 16(6), s. 10-11. ISSN 1213-5348. Dostupné z: http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/resolveuid/8b1402b58500b52136a805d8a74924ae
Článek
23.Korekce výpočtových metodik emisí hluku na rekonstruovaných železničních tratích v České republice jako nástroj k objektivizaci modelovaných hodnot
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
Fyzikálne faktory prostredia. 2014, IV(1), s. 14-18. ISSN 1338-3922.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
24.Korekce emisí hluku podle konstrukce železničního svršku v podmínkách ČR - KEHKES-CR 1.0
Týfa, L. - Vašica, D., - Krčál, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: https://www.fd.cvut.cz/hluk/
Software splňující podmínky RIV
25.Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky
Týfa, L. - Ládyš, L. - Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D. - Matoušek, A. - Biľová, M., - Bartošová, L.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show
Uplatněná certifikovaná metodika
26.Vybrané teoretické aspekty vysokorychlostního železničního systému
Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2013, 18(36), ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://vtsb.cd.cz/VTS/CLANKY/vts36/3609.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
27.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Silnice železnice. 2013, 8(5), s. 92-96. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
28.High-speed Rail System Characteristic
Týfa, L.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 161-166. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
29.Decision Support System for Design of Transfer Node Conception
Jacura, M. - Týfa, L.
In: SLIACKY, M. a JEŘÁBEK, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 96-102. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
30.Vliv různých konstrukcí železničního svršku na hluk ze železniční dopravy
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Nové železniční trendy. 2013, 21(1), s. 4-8. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
31.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2013, TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
32.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Communications. 2013, 15(2), s. 89-95. ISSN 1335-4205. Dostupné z: http://www.uniza.sk/komunikacie/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
33.Potenciál regionální kolejové dopravy jako smysluplné součásti dopravního systému státu
Vaněk, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2013 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2013. Bratislava, 24.10.2013 - 25.10.2013. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2013, s. 53-56. ISBN 978-80-89565-10-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
34.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T. - Svetlík, M., - Týfa, L.
In: Transport Problems 2013 - Conference proceedings. Transport Problems 2013 - II INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF YOUNG RESEARCHERS. Katowice, 24.06.2013 - 25.06.2013. Silesian University of Technology. 2013, s. 541-548. ISBN 978-83-935232-1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Zhodnocení modernizace železniční stanice rozhodovacími metodami a architektonickým pohledem
Týfa, L. - Hájek, K. - Javořík, T., - Vaněk, M.
19.03.2013.
Nepublikovaná přednáška
36.Obsluha území vysokorychlostními železničními systémy
Týfa, L.
2013. Habilitační přednáška. Praha: České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05199-3. Dostupné z: http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/habilitace/hp/resolveuid/7a99e5baad7a7f97c874447320032fe1
Habilitační přednáška
37.Ekonomická bilance železničních tratí regionálního významu na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Perner's Contacts. 2013, 8(3), s. 55-68. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/31_2013/31_2013.zip
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
38.Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 191-196. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
39.Railway Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 96-101. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
40.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2012, TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
41.Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Svetlík, M., - Pöschl, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2012, Dostupné z: http://vlaky-sgs.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show
Uplatněná certifikovaná metodika
42.Utilisation of Decision Tables for Proposal of Transfer Node Conception
Týfa, L. - Jacura, M.
PROMET - Traffic&Transportation. 2012, 24(5), s. 425-431. ISSN 0353-5320. Dostupné z: http://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/article/view/1178/1016
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
43.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy - dílčí výstup projektu: Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Novotný, V.
Realizace. Prov. org.: SUDOP PRAHA a.s.. Praha, Olšanská 1a, 29.11.2012.
Technické dílo
44.Optimalizace objemu akustických informací v železničních stanicích
Týfa, L. - Havlena, O., - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2012 - Zborník. Verejná osobná doprava 2012. Bratislava, 18.10.2012 - 19.10.2012. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2012, s. 62-65. ISBN 978-80-89565-05-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
45.Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2012 - Zborník. Verejná osobná doprava 2012. Bratislava, 18.10.2012 - 19.10.2012. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2012, s. 55-58. ISBN 978-80-89565-05-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
46.Nové trendy v navrhování výpravních budov
Týfa, L. - Hájek, K., - Jacura, M.
In: 8. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. 8. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava, 13.03.2012 - 14.03.2012. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy. 2012, s. 21-25. ISBN 978-80-88973-85-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
47.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro. Rajecké Teplice, 21.05.2012 - 23.05.2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta. 2012, s. 364-368. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.Asie
Týfa, L.
In: STACH, M., et al., eds. Rychlá železnice i v České republice. Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s.. 2012, s. 70-76. ISBN 978-80-905005-0-1.
Kapitola v jiné knize česky
49.Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (II.)
Týfa, L.
Silnice železnice. 2012, 7(2), s. 17-20. ISSN 1801-822X. Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/vysokorychlostni-zeleznicni-trate-ve-svete-v-poslednich-letech-ii/
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
50.Posudek k záměru společnosti České dráhy, a.s., nakoupit šestnáct kusů netrakčních jednotek typu Railjet
Jacura, M. - Týfa, L.
Plzeň, Tylova 1/57: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. 2011, 2011-POS_ŠKODATR.
Technická zpráva
51.Optimalizace obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
Týfa, L.
2011. Docentská habilitační práce. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Docentská habilitační práce
52.Přínosy vysokorychlostních tratí pro obsluhu regionů
Týfa, L. - Záruba, T., - Kalčík, J. orig. auth.
Nová železniční technika. 2011, 19(3), s. 28-31. ISSN 1210-3942.
Recenze článku (v časopisu)
53.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Šlegr, P. orig. auth., - Drábek, M. orig. auth.
Nová železniční technika. 2011, 19(3), s. 24-27. ISSN 1210-3942.
Recenze článku (v časopisu)
54.Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Silnice železnice. 2011, 6(5), s. P1-IX-P1-XI. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
55.Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (I.)
Týfa, L.
Silnice železnice. 2011, 6(5), s. P1-II-P1-V. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
56.Posouzení variant uspořádání železniční stanice multikriteriální a rizikovou analýzou
Týfa, L. - Javořík, T., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Verejná osobná doprava 2011. Bratislava, 20.10.2011 - 21.10.2011. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2011, s. 100-103. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
57.Klasifikace přestupních vazeb mezi železnicí a navazující dopravou
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Verejná osobná doprava 2011. Bratislava, 20.10.2011 - 21.10.2011. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2011, s. 52-57. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
58.Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů
Hájek, K. - Týfa, L., - Jacura, M.
15.06.2011.
Nepublikovaná přednáška
59.Simulační modely pěších proudů
Pöschl, D. - Týfa, L.
Perner's contacts. 2011, 6(1), s. 249-255. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/21_2011/Poschl.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
60.Variantní koncepty přestupních vazeb mezi železniční a navazující dopravou včetně aplikací
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: 7. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. 7. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava, 15.03.2011 - 16.03.2011. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy. 2011, s. 21-24. ISBN 978-80-88973-68-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
61.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Týfa, L. - Svetlík, M. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Workshop 2011. Workshop 2011. Praha, 01.02.2011 - 04.02.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, s. 1-13. Dostupné z: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
62.Acceptance of train delays by passengers
Týfa, L. - Jacura, M. - Svetlík, M., - Vachtl, M.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(2), s. 83-92. ISSN 1802-9876. Dostupné z: http://www.transportsciences.org/number-2-volume-3-number.aspx
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
63.Moderní trendy v dispozičních a provozních úpravách regionálních dopravních uzlů - metodická příručka
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2010, Dostupné z: http://stanice.fd.cvut.cz/data/bm_zz/bm-kompr2.pdf
Uplatněná certifikovaná metodika
64.Přípoje 1.0
Týfa, L. - Pöschl, D.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010, Dostupné z: http://stanice.fd.cvut.cz/pripoje/pripoje.php
Software splňující podmínky RIV
65.Závěrečná zpráva 2009-2010 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1: ČR, Ministerstvo dopravy. 2010, Grant VaV MD 2008-2009_ZZ. Dostupné z: http://stanice.fd.cvut.cz/data/bm_zz/zz-kompr2.pdf
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
66.Česko-anglicko-německý překladový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z. - Týfa, L. - Kusák, A. - Bala, V. - First, J., - Michlová, S.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010, Dostupné z: http://dopravni-slovnik.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV
67.Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: 6. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. 6. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava, 16.03.2010 - 17.03.2010. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy. 2010, s. 63-66. ISBN 978-80-88973-59-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
68.Další pohled na vliv dopravy na životní prostředí
Týfa, L.
Doprava. 2010, 52(2), s. 24-25. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
69.Požadavky na zařízení pro osobní přepravu na železnici
Týfa, L. - Jacura, M.
Silnice a železnice. 2010, 5(1), s. XXIII-XXIV. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
70.Nástupiště na železničních tratích v Německu
Týfa, L. - Havlena, O.
Silnice a železnice. 2010, 5(1), s. XXI-XXII. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
71.Dílčí výstupy z rozboru nástupišť a železničních stanic v České republice
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Javořík, T.
Doprava. 2010, 52(5), s. 21-23. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
72.Úloha nádraží v osobní železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR. Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR. Ostrava, 15.06.2010 - 16.06.2010. Praha: M-presse. 2010
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
73.Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Havlena, O. - Jacura, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Konference Železnice 2010 - sborník příspěvků. Železnice 2010. Praha, 01.12.2010. Praha: SUDOP Praha, a.s.. 2010, s. 103-108.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
74.Návrhy moderních úprav regionálních uzlů veřejné hromadné dopravy s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Hájek, K.
In: Verejná osobná doprava 2010 - zborník. Verejná osobná doprava 2010. Bratislava, 07.09.2010 - 08.09.2010. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2010, s. 151-154. ISBN 978-80-970356-1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Shrnutí hlavních požadavků na úpravy uzlů veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Doprava. 2010, 52(2), s. 29-31. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
76.Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce
Týfa, L.
In: Sborník příspěvků CZECH RAILDAYS 2009. Vysokorychlostní železniční doprava v České republice II. Ostrava, 17.06.2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2009
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
77.Hodnocení zpoždění a přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
In: Verejná osobná doprava 2009 - zborník konferencie. Verejná osobná doprava 2009. Bratislava, 10.09.2009 - 11.09.2009. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2009, s. 97-100. ISBN 978-80-89275-18-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
78.Vliv dispozičního uspořádání uzlu veřejné hromadné dopravy na přestupní dobu
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2009 - zborník konferencie. Verejná osobná doprava 2009. Bratislava, 10.09.2009 - 11.09.2009. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2009, s. 83-86. ISBN 978-80-89275-18-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
79.Roční zpráva 2008 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 "Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém"
Týfa, L. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Kohutka, R.
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1: ČR, MInisterstvo dopravy. 2009, Grant VaV MD 2008-2009_RZ. Dostupné z: http://stanice.fd.cvut.cz/data/rocni_zprava2008/rocni_zprava2008-kompr.pdf
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
80.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 12: České dráhy, a.s., Odbor kolejových vozidel. 2009, 1.
Technická zpráva
81.Vysokorychlostní železniční tratě a Česká republika
Týfa, L.
Nová železniční technika. 2009, 17(5), s. 4-7. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
82.Kolejová a letecká doprava - konkurence, nebo spolupráce?
Týfa, L.
In: KUMPOŠTOVÁ, A., ed. Intermodalita v dálkové přepravě cestujících - sborník příspěvků. Intermodalita v dálkové přepravě cestujících. Praha, 15.10.2009. Praha: Jacobs Consultancy spol. s r.o.. 2009, Dostupné z: http://www.jacobsconsultancy.cz/download/cs_study_30_3/tyfa-sbornik.pdf
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
83.Nedostatky v úpravách přestupních uzlů
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Pöschl, D.
In: Železnice 2009 - sborník příspěvků. Železnice 2009. Praha, 11.11.2009 - 12.11.2009. Praha: SUDOP Praha, a.s.. 2009, s. 147-151.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
84.Vyhodnocení ankety mezi cestujícími za rok 2008 o akceptaci zpoždění a rozvázání přípojových vazeb
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2009, 0(27), ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://www.cdrail.cz/vts/CLANKY/vts27/2707.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
85.Model strategického řízení Ústavu dopravních systémů
Týfa, L.
Praha, Horská 3: ČVUT v Praze Masarykův ústav vyšších studií. 2008, 1.
Technická zpráva
86.Síť vysokorychlostních železničních tratí (III)
Týfa, L.
Silnice železnice. 2008, 3(2), s. 80-82. ISSN 1801-822X. Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/index.php?clanek=1092
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
87.Characteristics of High Speed Railway Lines Based on Foreign Experience
Týfa, L.
In: VYČICHL, J., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 315-318. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
88.Četnost zastavování linek veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M.
In: JÍROVÁ, J., KUBÁT, B., a JACURA, M., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 83-86. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
89.Key Attributes of High Speed Rail System Project
Týfa, L.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(2), s. 87-94. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org/number-2-volume-1-number.aspx
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
90.Vhodné příklady řešení železničních stanic a zastávek z pohledu cestujícího
Jacura, M. - Týfa, L., - Kohutka, R.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Verejná osobná doprava 2008. Bratislava, 18.09.2008 - 19.09.2008. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2008, s. 127-132. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
91.Uspořádání železničních stanic na vedlejších tratích
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Realizace. Prov. org.: SUDOP PRAHA a.s.. Olšanská 1a, 18.11.2008 - 19.11.2008.
Technické dílo
92.Akceptace zpoždění a rozvázání přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Verejná osobná doprava 2008. Bratislava, 18.09.2008 - 19.09.2008. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2008, s. 143-148. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
93.Moderní železniční spojení Brno - Vyškov
Týfa, L. - Ševčík, F.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2008, 0(26), ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://www.cdrail.cz/vts/CLANKY/vts26/2610.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
94.Alternativní způsob obsluhy letiště Ruzyně železniční dopravou
Týfa, L. - Němec, T.
Dvouměsíční odborná ekonomicko-technická dopravní revue. 2007, 49(4), s. 25-27. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
95.Návrh dopravní sítě úpravou algoritmu teorie grafů
Týfa, L.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 273-276. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
96.Síť vysokorychlostních železničních tratí (I)
Týfa, L.
Silnice a železnice. 2007, 2(2), s. 61-63. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
97.Síť vysokorychlostních železničních tratí (II)
Týfa, L.
Silnice a železnice. 2007, 2(4), s. 6-9. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
98.Nejnovější trendy v oblasti infrastruktury vysokorychlostních tratí
Týfa, L.
In: POKORNÝ, B., ed. High Speed Railway Transport in the World and in the Czech Republic. High Speed Railway Transport in the World and in the Czech Republic. Praha, 14.11.2007 - 15.11.2007. Praha: SUDOP Praha, a.s.. 2007
Stať ve sborníku z lokální konference česky
99.Problematika čekacích dob a zastavování ve veřejné hromadné dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2007. Verejná osobná doprava 2007. Bratislava, 04.12.2007 - 05.12.2007. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2007, s. 125-130. ISBN 978-80-89275-09-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
100.Možnosti řešení nástupišť při úpravách železničních stanic v České republice
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: Modernizácia železničných tratí. XV. mednizárodná konferencia "VRT" - Modernizácia železničných tratí. Žilina, 18.09.2007 - 19.09.2007. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU. 2007, s. 1-8. ISBN 978-80-8070-736-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
101.Uspořádání stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2006. Verejná osobná doprava 2006. Bratislava, 26.09.2006 - 27.09.2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2006, s. 150. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
102.Opatření k optimalizaci veřejné dopravy ve vybrané lokalitě České republiky
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2006. Verejná osobná doprava 2006. Bratislava, 26.09.2006 - 27.09.2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2006, s. 62-70. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
103.Předmět Železniční software na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
Týfa, L.
In: ŘEHOUT, V., ed. Pedagogický software 2006. Pedagogický software 2006. České Budějovice, 07.06.2006 - 08.06.2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. 2006, s. 301-303. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
104.Dopravní obsluha území
Týfa, L.
2006. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorská práce (Ph.D.)
105.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Chrudim, Na Ostrově 177: CONNEX Česká Železniční, s. r. o.. 2006, 2.
Technická zpráva
106.Nástupiště stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
Realizace. Prov. org.: ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů. Konviktská 20, 110 00 Praha, 11.09.2006 - 22.09.2006.
Technické dílo
107.Železniční software - inovace předmětu pro magisterské studium. Závěrečná zpráva o řešení grantu FRVŠ
Týfa, L.
2006, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
108.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Praha - Rudná - Nučice - Beroun" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Chrudim, Na Ostrově 177: CONNEX Česká Železniční, s. r. o.. 2006, 1.
Technická zpráva
109.Určení délky traťových úseků bez znalosti jejich projektu
Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2006, -(22), s. 34-38. ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://www.cdrail.cz/vts/
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
110.Analysis of Traffic Networks and Attended Region Interaction
Týfa, L. - Vachtl, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 1042-1043. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
111.Železniční tratě a stanice - cvičení
Fliegel, T. - Jacura, M. - Kohoutek, P., - Týfa, L.
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-01-03353-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
112.Železniční tratě a stanice
Kubát, B. - Týfa, L.
2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-01-02782-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
113.Propojení regionálních center ČR veřejnou hromadnou dopravou
Jacura, M. - Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: VAJCÍK, S., KLUBAL, M., a HABARDA, D., eds. 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava, 12.09.2005 - 13.09.2005. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2005, s. 27-32. ISBN 80-969365-0-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
114.Harmonizace podmínek na přepravním trhu
Týfa, L.
In: ŘÍHA, Z. a DUCHOŇ, B., eds. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha, 19.05.2004. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2004, s. 69. ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
115.Souhrnný závěr "Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna zapojeného do regionu" a jejich oponentních posudků
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Brno: Jihomoravský kraj, odbor dopravy. 2004, 1.
Technická zpráva
116.Metro a jeho úloha v pražské dopravní síti
Kubát, B. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Týfa, L.
In: 7. medzinárodná konferenci o verejnej osobnej doprave. 7. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava, 26.10.2004 - 27.10.2004. Bratislava: Dom techniky ZSVTS. 2004, s. 157-162. ISBN 80-233-0498-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
117.Zvýšení podílu železniční dopravy v integrovaném dopravním systému v Praze
Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: 6. medzinárodná konferencia O verejnej osobnej doprave. 6. medzinárodná konferencia O verejnej osobnej doprave. Bratislava, 21.05.2003 - 22.05.2003. Bratislava: Dom techniky ZSVTS. 2003, s. 132-137. ISBN 80-233-0485-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
118.Železniční tratě a stanice
Kubát, B. - Týfa, L.
2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, ISBN 80-01-02782-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
119.Vztah modernizace železničních tratí a výstavba vysokorychlostních tratí v ČR
Kubát, B. - Týfa, L.
In: Modernizácia železničných tratí. 12. medzinárodná konferencia "VRT" Modernizácia železničných tratí. Žilina, 05.11.2002 - 06.11.2002. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta. 2002, s. 93-98. ISBN 80-8070-013-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
120.Studie vysokorychlostní železniční trati Plzeň - st. hranice SRN pro rychlost 300 km/h ve dvou variantách přechodu st. hranice
Týfa, L.
2001. Diplomová práce. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území. Dostupné z: http://vrt.fd.cvut.cz/index.php?file=dipl&action=show
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy
Týfa, L.
2012 - 2013
SGS12/161/OHK2/2T/16
2.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
Týfa, L.
2011 - 2013
TA01030087
3.Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L.
2008 - 2009
1F82A/029/190
4.Železniční software - inovace předmětu pro magisterské studium
Týfa, L.
2006 - 2006
805
5.Analýza interakce dopravních sítí a obsluhovaného regionu
Týfa, L.
2004 - 2004
CTU0411816