info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování

Vedoucí ústavu:Ing. Martin JACURA, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
roh projektů:doc. Ing. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.
Sekretariát: Petra NESLÁDKOVÁ, , DiS.

Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování je profilující katedrou oboru „DOS – Dopravní systémy a technika“ bakalářského a magisterského studia a oboru „D – Dopravní systémy a technika“ doktorského studia. Katedra zajišťuje výuku především na zmíněných oborech a ve společných předmětech pro všechny obory fakulty. Jednotlivé předměty jsou zaměřeny na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, provoz na dopravních cestách, umístění tras, křižovatek a stanic v území, řešení dopravy v městských a příměstských regionech, problematiku dopravního provozu a životního prostředí, výstavbu dálniční sítě, modernizaci železniční sítě, projektování, výstavbu, rekonstrukci a údržbu dopravních cest.

Důraz ve výuce klade katedra na projektově orientovanou výuku. Zaměření projektů pokrývá širokou problematiku projektování, výstavby, rekonstrukce a provozu dopravních cest včetně ekologických aspektů a dopadů na územní plánování, projektování a realizaci silničních, dálničních a železničních staveb, řešení obslužnosti území, řešení městské a příměstské dopravy včetně městské hromadné dopravy (vedení a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra), otázky bezpečnosti a nehodovosti. Studenti mají širokou nabídku projektů, ze které si vyberou svoje zaměření, z nějž pak vyplývá i téma diplomové práce i uplatnění absolventů v praxi (projekční ústavy, prováděcí stavební podniky, správní a řídicí orgány a další). Výstupy studentských prací jsou každoročně prezentovány studentům nižších ročníků.

Vědeckovýzkumná a odborná činnost katedry se zaměřuje na řešení obslužnosti území včetně městských aglomerací, na moderní metody projektování dopravních staveb, na řešení ekologických problémů vedení a provozu na dopravních cestách, na řešení městské hromadné dopravy včetně nových moderních konstrukcí tramvajové koleje a preferencí hromadné dopravy, na problematiku bezpečnosti a nehodovosti v dopravě a rozvoj cyklistické dopravy.

Katedra systematicky spolupracuje na řešení konkrétních odborných problémů s praxí a má navázanou úzkou odbornou spolupráci s mnoha veřejnými organizacemi i soukromými podniky.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Kučera Tomáš Ing. (externí učitel)
Kumpoštová Jana Ing. Bc., Ph.D.
Novotný Václav Ing., Ph.D.
Sosna Luděk Ing., Ph.D.
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Červenka Petr Ing. (prezenční studium)
Čížek Jiří Ing. (prezenční studium)
Dostál Roman Ing. (kombinované studium)
Dostálová Aneta Ing. (prezenční studium)
Götzová Daniela Ing. (prezenční studium)
Hudec David Ing. (prezenční studium)
Jirmanová Markéta Ing. (prezenční studium)
Johanidesová Adéla Ing. (kombinované studium)
Krejčí Jiří Ing. (prezenční studium)
Kruntorád Jan Ing. Bc. (kombinované studium)
Liutov Denis Ing. (prezenční studium)
Richter Petr Ing. (kombinované studium)
Richterová Nikol Ing. (kombinované studium)
Sidorinová Gabriela Ing. (prezenční studium)
Táborská Andrea Ing. Mgr. (kombinované studium)
Zayats Polina Ing. (prezenční studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 355 087

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu