Ústav dopravních systémů

Vedoucí ústavu:doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Martin JACURA, Ph.D.
doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.
Tajemník:Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
roh projektů:doc. Ing. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.
Sekretariát: Petra NESLÁDKOVÁ

Ústav dopravních systémů je profilujícím ústavem oboru „DOS – Dopravní systémy a technika“ bakalářského a magisterského studia a oboru „D – Dopravní systémy a technika“ doktorského studia. Ústav zajišťuje výuku především na zmíněných oborech a ve společných předmětech pro všechny obory fakulty. Jednotlivé předměty jsou zaměřeny na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, provoz na dopravních cestách, umístění tras, křižovatek a stanic v území, řešení dopravy v městských a příměstských regionech, problematiku dopravního provozu a životního prostředí, výstavbu dálniční sítě, modernizaci železniční sítě, projektování, výstavbu, rekonstrukci a údržbu dopravních cest.

Důraz ve výuce klade ústav na projektově orientovanou výuku. Zaměření projektů pokrývá širokou problematiku projektování, výstavby, rekonstrukce a provozu dopravních cest včetně ekologických aspektů a dopadů na územní plánování, projektování a realizaci silničních, dálničních a železničních staveb, řešení obslužnosti území, řešení městské a příměstské dopravy včetně městské hromadné dopravy (vedení a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra), otázky bezpečnosti a nehodovosti. Studenti mají širokou nabídku projektů, ze které si vyberou svoje zaměření, z nějž pak vyplývá i téma diplomové práce i uplatnění absolventů v praxi (projekční ústavy, prováděcí stavební podniky, správní a řídicí orgány a další). Výstupy studentských prací jsou každoročně prezentovány studentům nižších ročníků.

Vědeckovýzkumná a odborná činnost ústavu se zaměřuje na řešení obslužnosti území včetně městských aglomerací, na moderní metody projektování dopravních staveb, na řešení ekologických problémů vedení a provozu na dopravních cestách, na řešení městské hromadné dopravy včetně nových moderních konstrukcí tramvajové koleje a preferencí hromadné dopravy, na problematiku bezpečnosti a nehodovosti v dopravě a rozvoj cyklistické dopravy.

Ústav systematicky spolupracuje na řešení konkrétních odborných problémů s praxí a má navázanou úzkou odbornou spolupráci s mnoha veřejnými organizacemi i soukromými podniky.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Hájek Karel doc. Ing. arch., Ph.D. (JPP)
Vaněk Martin Ing. Bc., Ph.D. (JPP)
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Gallia Jan Ing. (prezenční studium)
Hrdina Lukáš Ing. (prezenční studium)
Jakovec Petr Ing. (prezenční studium)
Janošec Jan Ing. (prezenční studium)
Javořík Tomáš Ing. (kombinované studium)
Johanidesová Adéla Ing. (prezenční studium)
Koubek Michal Ing. (prezenční studium)
Matoušek Jan Ing. (prezenční studium)
Nováček Ondřej Ing. (prezenční studium)
Novotný Ivo Ing. (kombinované studium)
Novotný Václav Ing. (kombinované studium)
Novotný Vojtěch Ing. (prezenční studium)
Purkart Pavel Ing. (prezenční studium)
Skronka Gabriel Ing. (prezenční studium)
Svetlík Marián Ing. (kombinované studium)
Šatra Petr Ing. (prezenční studium)
Šilar Jan Ing. (prezenční studium)
Vodák David Ing. (prezenční studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav dopravních systémů
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních systémů
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 355 087

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu